Avís Legal

1.- INTRODUCCIÓ

L'accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat. L'accés i posterior utilització d'aquesta per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té caràcter gratuït.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d'ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

L'empresa titular del web podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l' accés als mateixos procurant informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, a través de la publicació en la pàgina web.

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

L'empresa titular del web Farvec Topografia S.L.P, d'ara endavant "Farvec Topografia", està representada amb les següents dades legals:

Farvec Topografia S.L.P
CIF: B43964196
C / Marina, nº 34 - 2º 1ª 43110 - La Canonja (Tarragona)

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

1. Com a proveïdor del servei, Farvec Topografia es troba obligada a prestar els serveis oferts per la present web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

2. En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Farvec Topografia té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a la present Web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació de els serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

3. L'ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i / o dades i / o informació subministrada als mateixos a través de la present web es realitzarà per compte i risc de l'usuari. Farvec Topografia no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari. Farvec Topografia no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que els usuaris o qualsevol altra persona facin de la mateixa.

4. Els drets de propietat intel·lectual sobre la present web són titularitat de Farvec Topografia. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

1. En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de Farvec Topografia o tercers. En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de Farvec Topografia , per a altres usuaris de la web o tercers.

2. L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició Farvec Topografia cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

3. La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, Farvec Topografia es reserva el dret a prohibir-li l' accés a aquest web.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

1. Farvec Topografia no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web i dels seus serveis. D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web. En qualsevol cas, Farvec Topografia farà tots els esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present web.

2. Farvec Topografia posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedeixin l'accés als mateixos per part de tercers. Farvec Topografia ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari. En aquest sentit, la citada societat s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir tal coneixement.

3. Malgrat que Farvec Topografia ha implantat totes aquelles mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts de la present pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Farvec Topografia s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4. Farvec Topografia no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan del present lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent . Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.

5. L'usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per Farvec Topografia amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera Farvec Topografia de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el Portal pogués produir durant la seva navegació pel mateix.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a Farvec Topografia excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips d'Farvec Topografia, frames, banners, el programari i els diferents codis font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de Farvec Topografia, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre els mateixos.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web i que siguin empreses col·laboradores de Farvec Topografia els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra.

Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta web per part de l'usuari.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que l'usuari de la present web pogués proporcionar passen a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de Farvec Topografia amb l'objecte de poder rebre puntualment en la seva bústia electrònica informació relativa a activitats i serveis d'aquesta societat.

Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a Farvec Topografia. En qualsevol cas, l'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint-se a Farvec Topografia amb domicili social al C / Marina, nº 34 - 2º 1ª 43110 - La Canonja (Tarragona)

8.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i la present pàgina web.

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Farvec Topografia, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, Farvec Topografia s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació i ús de la present web fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada llevat que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

10.- LLEI APLICALBE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació així com qualsevol relació entre l'usuari i Farvec Topografia es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i Farvec Topografia, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Els nostres clients